Skip to content

Regulamin

Regulamin zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniach Stowarzyszenia Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (konferencji, warsztatach) jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie www.poliwet.eu oraz terminowe dokonanie opłat.

2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia (formularz ze strony www.poliwet.eu)

3. Biuro Polikliniki przesyła w ciągu najdalej 5 dni  potwierdzenie uczestnictwa , szczegóły organizacji (lokalizacja, szczegółowy program), oraz dane niezbędne dla dokonania opłat.

4.Informacja zawiera  termin dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 30 dni przed terminem szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w okresie do 14 dni przed terminem szkolenia-organizatorzy zwracają  kwotę pomniejszoną o 20% kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni -zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika  zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.

6. Każdemu uczestnikowi szkolenia, konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłane na adres siedziby Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna (w formie pismnej listem poleconym) na adres: Mysłowicka 65A, kod 40-453 Katowice, do 14 dni po odbytej konferencji lub szkoleniu.Ze względu na specyfikę usług regulamin reklamcji będzie ustalany szczegółowo pod dane wydarzenie.

7. Informacja o rezygnacji  wraz z numer rachunku do zwrotu kwoty musi być  zgłoszona w formie pisemnej do Biura Polikliniki  decyduje data wpływu – Biuro Polikliniki 40-453 Katowice ul. Mysłowicka 65a  mail warsztatypolikliniki@wp.pl. Zwroty  następują do 30dni od dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku ewentualnych pytań organizacyjnych  mail: warsztatypolikliniki@wp.pl, tel. 724 054 868

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna, przy ulicy Mysłowicka 65A, kod 40-453 Katowice („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: polivetmed@gmail.com –  Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna.
Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna jest jedynym organem zarządfzającym jak i przechowującym dane osobowe lub firmowe.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania faktury, lub przyjęcia zgłoszenia na uczestnictwo w konferencji w której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia na konferencję.